Štatút Inovačného fondu „n. f.“

Prvá časť – Základné ustanovenia

§1

Inovačný fond „n. f.“ (ďalej len „fond“) vznikol podľa ustanovení zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.

§2

 1. Fond je samostatnou neziskovou, neštátnou právnickou osobou s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. V právnych vzťahoch vystupuje fond pod svojím menom a nesie
  zodpovednosť z týchto vzťahov. 
 2. Sídlom fondu je Bratislava, Mierová 19.

Druhá časť – Účel fondu

§3

 1. Účelom fondu je podporovať trvalý rozvoj duchovných hodnôt v oblasti vedy, výskumu a vývoja a tým urýchliť inovačný rozvoj v Slovenskej republike.
 2. Osobitnú pozornosť fond venuje podpore rozvojových štúdií, stanovujúcich hlavné oblasti využitia výsledkov vedeckých, výskumných a vývojových riešení.

Tretia časť – Oblasti činnosti a používania prostriedkov fondu

§4

 1. Na zabezpečenie plnenia cieľov fond sústreďuje finančné prostriedky z domácich a zahraničných zdrojov, z ktorých formou návratnej finančnej výpomoci s úrokovou
  mierou nižšou ako stanovuje Európska centrálna banka, minimálne však 2 % podporuje technicky progresívne a ekonomicky efektívne riešenia vedeckých,
  • výskumných, vývojových a inovačných projektov,
  • vypracovanie rozvojových a koncepčných štúdií, analyticko-rozborových prác, spojených s ďalším smerovaním vedy a výskumu a s inovačným rozvojom,
  • prístup k domácim i zahraničným vedeckým, technickým, ekonomickým, obchodným a finančným informáciám,
  • ochranu domáceho duševného vlastníctva a know-how slovenských subjektov,
  • rozvoj podporných nástrojov technickej politiky.
 2. Úroky získané podľa odseku 1 sa používajú na doplnenie zdrojov fondu, propagáciu fondu a podporu ďalších projektov.
 3. O podporu podľa odseku 1, môže požiadať právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“), ktorá svojím projektom preukáže, že efektívne naplní účel fondu podľa § 3 štatútu.
 4. Prostriedky fondu sa poskytujú na základe individuálnych písomných žiadostí jednotlivých žiadateľov, podľa zásad poskytovania návratnej finančnej výpomoci zo zdrojov fondu, schválených správnou radou.

§ 5

 1. Na poskytnutie prostriedkov fondu nie je právny nárok.
 2. O poskytnutí prostriedkov fondu rozhoduje správna rada.

Štvrtá časť – Vklad zriaďovateľa

§ 6

 1. Zriaďovateľom fondu je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
 2. Vklad zriaďovateľa je 66, 38 eur (2 000,- Sk) podľa § 7 ods.1 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.

Piata časť – Orgány a organizácia činnosti fondu

§ 7

 1. Výkonnými orgánmi fondu sú
  • Správna rada
  • Správca fondu
 2. Dozorným orgánom fondu je dozorná rada.
 3. Poradným orgánom fondu je konzultačná rada.

§ 8

 1. Správna rada je najvyšším orgánom fondu.
 2. Správna rada rozhoduje najmä o týchto veciach:
  • schvaľuje ročný rozpočet fondu,
  • schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu fondu,
  • schvaľuje zásady poskytovania zo zdrojov fondu,
  • schvaľuje žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu z hľadiska účelu a podmienok určených štatútom fondu, v súlade so schválenými zásadami,
  • rozhoduje o použití finančných prostriedkov a majetku fondu,
  • rozhoduje o odpísaní nevymožiteľných pohľadávok,
  • navrhuje zriaďovateľovi zlúčenie, splynutie a zrušenie fondu,
  • navrhuje zriaďovateľovi štatút fondu a jeho zmeny,
  • vymenúva likvidátora,
  • volí a odvoláva správcu fondu,
  • riadi a usmerňuje činnosť správcu fondu,
  • schvaľuje finančné odmeňovanie správcu fondu.

§ 9

 1. Členov správnej rady, ktorých počet je stanovený na sedem, ako aj jej predsedu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ. Funkčné obdobie správnej rady je tri roky.
 2. Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú prostriedky fondu.
 3. Členstvo v správnej rade zaniká
  • a) smrťou,
  • b) uplynutím funkčného obdobia,
  • c) odstúpením,
  • d) odvolaním pre nezáujem člena o prácu v správnej rade, za ktorý sa považuje neospravedlnená neúčasť na troch po sebe idúcich zasadaniach.
 4. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady
  patria náhrady preukázaných cestných a iných nákladov, ktoré vznikli pri výkone funkcie.

§ 10

(1) Kandidátov na predsedu a členov správnej rady navrhuje poradný orgán fondu – konzultačná rada.
(2) Konzultačná rada je zostavená zo zástupcov fyzických osôb a právnických osôb, ktoré poskytli prostriedky na činnosť fondu.

§ 11

 1. Správna rada zasadá najmenej raz za pol roka, inak podľa potreby.
 2. Zasadnutia správnej rady sa zvolávajú najneskôr päť pracovných dní vopred písomnou pozvánkou, v ktorej je určené miesto, čas a program zasadnutia.
 3. Zasadnutia správnej rady zvoláva a vedie jej predseda a počas jeho neprítomnosti ním poverený člen správnej rady.
 4. Podklady a zasadnutia správnej rady pripravuje správca fondu.
 5. Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
 6. O priebehu zasadnutia a hlasovania spisuje správca fondu záznam, ktorý overujú svojimi podpismi predsedajúci a jeden člen rady schválený na zasadnutí. 
 7. V neodkladných a odôvodnených prípadoch môže predseda správnej rady fondu požiadať členov správnej rady , aby o návrhu na prijatie uznesenia rozhodli aj mimo riadneho zasadnutia správnej rady spôsobom per rollam.
 8. V prípade schvaľovania uznesenia spôsobom per rollam je uznesenie platné, ak s ním bez výhrad súhlasia všetci členovia správnej rady. Ak niektorý člen správnej rady uplatní k návrhu na prijatie uznesenia pripomienky, alebo s ním nesúhlasí, o návrhu sa musí rozhodnúť na riadnom zasadnutí správnej rady.
 9. Závery správnej rady o poskytnutí prostriedkov fondu tvoria podklad pre výkonnú činnosť správcu fondu.

§ 12

 1. Činnosť fondu riadi jeho správca. Správca fondu je štatutárnym orgánom fondu.
 2. Správcu fondu volí a odvoláva správna rada. Funkčné obdobie správcu je trojročné.
 3. Správca fondu zodpovedá za činnosť fondu správnej rade.
 4. Správca najmä:
  • a) vypracúva návrh rozpočtu na každý rozpočtový rok a výročnú správu o činnosti a hospodárení fondu za predchádzajúci rok,
  • b) vedie evidenciu žiadostí o poskytnutie podpory zo zdrojov fondu a predkladá ich na posúdenie a schválenie správnej rade,
  • c) zodpovedá za vykonanie rozhodnutí správnej rady fondu,
  • d) pripravuje zmluvy o poskytnutí prostriedkov fondu s vybranými žiadateľmi, ktoré za fond podpisuje predseda správnej rady spolu so správcom fondu,
  • e) vykonáva kontrolu použitia poskytnutých prostriedkov fondu: týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti kontroly čerpania a použitia prostriedkov fondu.
 5. Správca fondu je povinný predložiť dozornej rade najmenej mesiac pred výročným zasadnutím správnej rady ročnú účtovnú závierku a správu o hospodárskej činnosti za predchádzajúci rok.
 6. Za správcu fondu môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 7. Funkciu správcu môže vykonávať aj člen správnej rady.

§ 13

 1. Dozorná rada je orgánom fondu, ktorej prislúcha dohliadať na všetku činnosť fondu.
 2. Dozorná rada v rámci svojej činnosti:
  • a) preveruje ročnú účtovnú závierku a hospodárenie fondu ,
  • b) vypracúva stanovisko k správe o činnosti fondu za predchádzajúci rok,
  • c) preveruje opodstatnenosť odpísania pohľadávok,
  • d) vyjadruje sa k zlúčeniu, splynutiu a zrušeniu fondu,
  • e) vyjadruje sa k výške výdavkov fondu na jeho správu,
  • f) vyjadruje sa k finančnej zainteresovanosti správcu fondu,
  • g) udeľuje právo na založenie účtu a disponovanie s prostriedkami na účtoch fondu správcovi fondu a predsedovi správnej rady fondu.
 3. Kandidátov na členov dozornej rady navrhuje poradný orgán fondu – konzultačná rada.
 4. Členov trojčlennej dozornej rady vymenúva a odvoláva zriaďovateľ. Funkčné obdobie dozornej rady je tri roky.
 5. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v správnej rade fondu.
 6. Dozorná rada volí zo svojho stredu predsedu, ktorý riadi činnosť a zvoláva podľa potreby zasadnutia a to najmenej 2 krát ročne. Dozorná rada, ako aj jej jednotliví členovia majú právo nazerať do všetkých dokladov fondu, najmä do účtovnej evidencie a môžu tiež žiadať informácie od členov správnej rady a od správcu fondu.
 7. O výsledku svojej činnosti dozorná rada informuje správnu radu.
 8. Členstvo v dozornej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom dozornej rady patria náhrady preukázaných cestovných a iných nákladov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.
 9. Členstvo v dozornej rade zaniká
  • a) smrťou,
  • b) uplynutím funkčného obdobia,
  • c) odstúpením,
  • d) odvolaním pre nezáujem člena o prácu v dozornej rade, za ktorý sa považuje neospravedlnená neúčasť na troch po sebe idúcich zasadaniach.

Šiesta časť – Majetok fondu a jeho nadobúdanie

§ 14

Majetok fondu tvoria finančné prostriedky pozostávajúce z

 • a) vkladu zriaďovateľa vo výške 66, 38 eur (2 000,-Sk),
 • b) darov od fyzických osôb alebo právnických osôb zo Slovenskej republiky a zahraničia,
 • c) peňažných príspevkov od fyzických osôb alebo právnických osôb zo Slovenskej republiky a zahraničia,
 • d) úrokov z peňažných vkladov v bankách,
 • e) úrokov z finančných prostriedkov poskytnutých podľa § 4 štatútu,
 • f) príjmov zo zlúčenia alebo likvidačného zostatku iného fondu.

Siedma časť – Výdavky fondu

§ 15

 1. Výdavkami fondu sú:
  • a) výdavky na financovanie účelu fondu v súlade so štatútom fondu,
  • b) výdavky na správu fondu.
 2. Výdavky fondu podľa odseku 1 sa rozpočtujú podľa jednotlivých cieľov a spôsobu použitia. Môžu sa rozpočtovať aj podľa subjektov, ktorým sa poskytujú.
 3. Výdavky na správu fondu zahrňujú všetky výdavky fondu za účtovné obdobie súvisiace so správou fondu, výdavky na propagáciu účelu fondu a výdavky súvisiace s prevádzkou fondu, a to vrátane mzdových prostriedkov a odmien vyplácaných za správu fondu a náhrad výdavkov vyplácaných členom jeho orgánov, ktoré im vznikli pri výkone ich funkcii.
 4. Výšku výdavkov na správu fondu určuje na každý účtovný rok správna rada, najviac však 15 % celkových výdavkov fondu za účtovné obdobie. Výdavky za vykonaný audit, výdavky za zisťovanie spôsobu použitia prostriedkov fondu a úhrady za zverejnenie a poskytnutie údajov zapisovaných do registra neinvestičných fondov sa do takto určenej výšky výdavkov na správu fondu nezapočítavajú.

Ôsma časť – Rozpočet a účtovníctvo fondu

§ 16

 1. Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.
 2. Rozpočet fondu obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky fondu. Rozpočet fondu sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.
 3. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade fondu správca fondu najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Správna rada schvaľuje rozpočet fondu najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.
 4. Fond vedie účtovníctvo podľa príslušných právnych predpisov a zabezpečuje overenie účtovnej závierky audítorom.
 5. Výtlačok ročnej účtovnej závierky overenej audítorom zasiela fond registrovému úradu najneskôr do 15. apríla.
 6. Fond vypracúva výročnú správu za uplynulý kalendárny rok vždy do 31. marca.
 7. Výročná správa musí obsahovať všetky obligatórne náležitosti podľa § 25 ods. 2 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
 8. Výročnú správu fond zverejňuje vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a na web stránke zriaďovateľa po vzájomnej dohode.

Deviata časť – Zlúčenie a splynutie fondu

§ 17

 1. Správna rada fondu môže predložiť zriaďovateľovi návrh na zlúčenie alebo splynutie fondu s iným neinvestičným fondom. K návrhu sa vyjadruje Dozorná rada fondu. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o zlúčení alebo splynutí fondu s iným neinvestičným fondom.
 2. Pri zlúčení prechádza majetok zrušeného fondu na neinvestičný fond, s ktorým sa fond zlúčil.
 3. Pri splynutí prechádza majetok fondu na neinvestičný fond vzniknutý splynutím.
 4. Zmeny, ktoré zo zlúčenia alebo zo splynutia vyplývajú a sú predmetom zápisu do registra oznámi správca fondu bez zbytočného odkladu príslušnému registrovému úradu.

Desiata časť – Zrušenie a zánik fondu

§ 18

 1. Návrh na zrušenie fondu predkladá správna rada zriaďovateľovi. K zrušeniu fondu môže dôjsť najmä vtedy, ak
  • a) stav finančných prostriedkov neumožňuje jeho ďalšiu činnosť,
  • b) bol dosiahnutý cieľ, pre ktorý bol fond vytvorený,
  • c) dôjde k zlúčeniu alebo splynutiu fondu s iným neinvestičným fondom.
 2. O zrušení fondu rozhoduje zriaďovateľ.
 3. Zrušenie fondu sa vykonáva s likvidáciou alebo bez likvidácie. Likvidátora vymenováva správna rada. Na likvidáciu fondu sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností.
 4. Fond zaniká výmazom z registra neinvestičných fondov vedenom na Obvodnom úrade v Bratislave.

Jedenásta časť – Záverečné ustanovenia

§ 19

 1. Zmenu štatútu navrhnutú správnou radou fondu schvaľuje zriaďovateľ.
 2. Týmto stráca platnosť a účinnosť štatút ktorý bol vydaný dňom registrácie fondu dňa 24. septembra 2007.
 3. Štatút nadobúda platnosť dňom jeho schválenia zriaďovateľom a účinnosť dňom jeho registrácie Obvodným úradom v Bratislave.

Za zriaďovateľa schvaľuje
prof. Ing Ľubomír J a h n á t e k, CSc.
minister hospodárstva SR

V Bratislave dňa 24. júna 2010


 

 

DODATOK č. 1 k Štatútu Inovačného fondu „n. f.“

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Článok 1

Podľa § 19 bod (1) Štatútu Inovačného fondu „n. f. (ďalej len „štatút“), ktorý bol schválený zriaďovateľom dňa 24. júna 2010, sa vydáva tento Dodatok č. 1, ktorým sa štatút mení a dopĺňa nasledovne:

 1. V texte celého štatútu sa nahrádza označenie „§“ novým označením „článok“.
 2. V prvej časti štatútu, Základné ustanovenia v článku 2, v bode (2) sa mení text nasledovne: „Sídlom fondu je Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 827 15“.
 3. V tretej časti štatútu, Oblasti činnosti a používania prostriedkov fondu, v článku 4, sa v bode (1) mení text nasledovne: „Na zabezpečenie plnenia cieľov fond sústreďuje finančné prostriedky z domácich a zahraničných zdrojov, z ktorých formou návratnej finančnej výpomoci s úrokovou mierou nižšou ako stanovuje Európska centrálna banka, minimálne však 1% podporuje“
 4. V tretej časti štatútu, Oblasti činnosti a používania prostriedkov fondu, v článku 4, sa v bode (3) mení text nasledovne: „(3) O podporu podľa odseku 1, môže požiadať právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“), ktorá svojím projektom preukáže, že efektívne naplní účel fondu podľa článku 3 štatútu.“
 5. V piatej časti štatútu, Orgány a organizácia činnosti fondu sa vypúšťa bod (3).
 6. V piatej časti štatútu, Orgány a organizácia činnosti fondu sa v článku 10 mení v bode (1) text nasledovne: “Kandidátov na predsedu a členov správnej rady navrhuje útvar zriaďovateľa, v ktorého vecnej pôsobnosti sú inovácie.“
 7. V piatej časti štatútu, Orgány a organizácia činnosti fondu sa v článku 10 vypúšťa bod (2).
 8. V piatej časti štatútu, Orgány a organizácia činnosti fondu sa v článku 12 za bod (2) dopĺňa bod (3) v znení: „(3) Správcom fondu, na funkčné obdobie od 24.11.2016 do 25. 11. 2019 bola správnou radou fondu zvolená Alena Janatová
 9. V piatej časti štatútu, Orgány a organizácia činnosti fondu, sa v článku 12 mení bod „(3)“ na bod „(4)“, bod „(4)“ na bod „(5)“, bod „(5)“ na bod „(6)“, bod „(6)“ na bod „(7)“, bod „(7)“ na bod „(8).“
 10. V piatej časti štatútu, Orgány a organizácia činnosti fondu sa v článku 13 mení v bode (3) text nasledovne: “Kandidátov na predsedu a členov dozornej rady navrhuje útvar zriaďovateľa, v ktorého vecnej pôsobnosti sú inovácie.“
 11. V ôsmej časti štatútu, Rozpočet a účtovníctvo fondu, sa v článku 16 mení v bode (4) text nasledovne: „Fond vedie účtovníctvo podľa príslušných právnych predpisov. Fond má povinnosť overenia ročnej účtovnej závierky audítorom podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 12. V ôsmej časti štatútu, Rozpočet a účtovníctvo fondu, sa v článku 16 mení v bode (5) text nasledovne: „Výtlačok ročnej účtovnej závierky zasiela fond registrovému úradu najneskôr do 15. apríla.“
 13. V jedenástej časti štatútu, Záverečné ustanovenia sa v článku 19 v bode (3) mení text nasledovne: „Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia zriaďovateľom. Zmenu v štatúte fondu je správca povinný ohlásiť okresnému úradu v sídle kraja príslušnému podľa sídla fondu do 15 dní od jej schválenia.“

Článok 2

Tento Dodatok č. 1. k štatútu nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia zriaďovateľom.

V Bratislave dňa mája 2019

Za zriaďovateľa schvaľuje
Ing. Peter Žiga, PhD.
minister hospodárstva SR