Inovačný fond n. f.
vyhlasuje otvorenú Výzvu na odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na podporu riešenia projektov aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií zo zdrojov Inovačného fondu

Máte skúsenosti s hodnotením projektov výskumu a vývoja?

Splnili ste kritéria výberu a boli ste zaradení do niektorej z nižšie uvedených databáz hodnotiteľov:

  • zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie dotácie na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho  v rámci medzinárodného projektu, zameraného na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael (SIEA).
  • zoznamu expertov, resp. hodnotiteľov projektov výskumu a vývoja APVV (MŠVVaŠ SR).
  • zoznamu expertov, resp. hodnotiteľov projektov výskumu a vývoja OPVaI (MH SR).
  • zoznamu expertov Mobilizácia kreatívneho priemyslu v regiónoch (MK SR)?

Máte chuť využiť získané skúsenosti aj pri hodnotení projektov aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií pre Inovačný fond, v niektorej z nasledovných oblastí: energetika, strojárstvo, elektrotechnika, chémia, ekológia, IKT – informačno-komunikačné technológie?

V takom prípade vyplňte:  

  • Prihlášku do databázy hodnotiteľov projektov Inovačného fondu n. f.
  • Prílohu č. 1 Súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Prílohu č. 2 Čestné vyhlásenie
  • Prílohu č. 3 Profesijný životopis

Následne zašlite vyplnené a podpísané dokumenty v listinnej podobe na adresu:

Inovačný fond n. f.
JUDr. Miroslava Paceltová
správca
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

Bližšie informácie získate na: spravca@inovacnyfond.sk alebo +421 908 746 556

Vyplnením prihlášky do databázy hodnotiteľov Inovačného fondu n. f. zároveň potvrdzujete svoju ochotu posúdiť viaceré projekty v rámci  jednotlivých výziev Inovačného fondu n. f.

Dokumenty: