Z Á S A D Y POSKYTOVANIA NÁVRATNEJ FINANČNEJ VÝPOMOCI ZO ZDROJOV INOVAČNÉHO FONDU n. f.

II.PREDMET, ÚČEL NÁVRATNEJ FINANČNEJ VÝPOMOCI

Poskytovanie návratných finančných prostriedkov zo zdrojov Inovačného fondu n. f. (ďalej len „fond“) predstavuje dôležitú súčasť podpornej infraštruktúry pre podnikateľský sektor.

Cieľom je vytvorenie vhodných podmienok na využívanie výsledkov aplikovaného výskumu, vývoja, inovácii, patentov, priemyselných a úžitkových vzorov v úzkom spojení s vedeckými, výskumnými a technickými inštitúciami.

Účelom je finančná podpora nositeľom projektov vo forme návratnej finančnej výpomoci (ďalej len „NFV“), ktorou sa podporuje riešenie aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií, využitie a ochrana patentov, priemyselných a úžitkových vzorov, ktorej výsledkom majú byť inovatívne výrobky a služby s vyššou pridanou hodnotou, ktoré budú mať reálnu nádej uplatnenia na domácom a európskom, respektíve svetovom trhu.

II. PRÍJEMCA NÁVRATNEJ FINANČNEJ VÝPOMOCI

Fyzická alebo právnická osoba – podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky.

III. FORMA A ROZSAH  NÁVRATNEJ FINANĆNEJ VÝPOMOCI

NFV sa poskytuje príjemcovi – úspešnému žiadateľovi, na riešenie projektu, ktorý splnil podmienky na poskytnutie NFV a spočíva v uľahčení prístupu k finančným zdrojom za výhodných úrokových podmienok. Príjemca NFV môže byť riešiteľom projektu, alebo si riešenie projektu a jeho zavedenie do praxe môže zadať riešiteľovi, ktorý má na riešenie vytvorené riešiteľské kapacity.  

NFV môže byť poskytnutá:

 • žiadateľovi, ktorým je mikropodnik a malý podnik (ktoré spĺňajú definíciu uvedenú v Prílohe I k Nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy) pri rozpočtovaných nákladov projektu 5.000 – 30.000 Eur do výšky 100%, pričom riešenie projektu trvá maximálne 1 rok a doba splatnosti NFV je maximálne do 2 rokov od dátumu jej poskytnutia,
 • žiadateľovi, pri rozpočtovaných nákladov projektu 30.000 – 300.000 Eur,  do výšky 70%, pričom riešenie projektu trvá maximálne 2 roky a doba splatnosti NFV je maximálne 4 roky od dátumu jej poskytnutia.

Príjemca je povinný vrátiť poskytnutú NFV navýšenú o  % úroku s ročným základom na úrovni ½ úrokovej miery Európskej centrálnej banky (platnej v deň výberu projektov), minimálne však 1%. So splácaním poskytnutej NFV začne príjemca ihneď po ukončení riešenia projektu, t.j. po zavedení výsledkov riešenia projektu do praxe.

O konkrétnej výške NFV zo zdrojov fondu rozhodne Správna rada fondu na základe disponibilných zdrojov fondu, úrovne progresívnosti projektu, preukázateľnosti komerčného uplatnenia výsledkov riešenia, dosiahnutých hospodárskych výsledkov predkladateľa projektu.

Odsúhlasená výška NFV bude príjemcovi poukazovaná v ročných tranžiach navrhnutých v projekte, v prípade  rozpočtovaných nákladov projektu 5.000 – 30.000 Eur  jednorázovo,  formou bankového prevodu na základe uzatvorenej zmluvy medzi príjemcom a fondom. Poskytnutú NFV nemožno zmeniť na iný druh finančného vzťahu.

IV. PODMIENKY POSKYTNUTIA NÁVRATNEJ FINANČNEJ VÝPOMOCI

NFV môže byť poskytnutá na riešenie projektu  za podmienok:

 • projekt musí byť schválený Správnou radou fondu,
 • poskytnutie NFV musí byť v súlade so Štatútom fondu,
 • žiadateľa má vyrovnané záväzky, alebo priebežné plnení dohodnutý splátkový kalendár z predchádzajúcich zrealizovaných projektov voči fondu,
 • projekt musí spĺňať požiadavku na spustenie výroby inovovaného výrobku, alebo zavedenia inovatívnych technológií a služieb,
 • vecná orientácia úlohy projektu musí byť v súlade s vypísanou výzvou na predkladanie projektov,
 • žiadateľ dosiahol kladný hospodársky výsledok za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý predchádza roku podania žiadosti, (novozaložený subjekt dosiahol kladný hospodársky výsledok  ku dňu podania žiadosti),
 • žiadateľ podniká v danej oblasti minimálne 1 rok (vo výnimočných prípadoch aj menej ako 1 rok),
 • žiadateľ nemá nedoplatky  na daniach a poistnom voči štátnemu rozpočtu, verejno-právnym subjektom, štátnym fondom a podporným programom a  na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz a nie je v likvidácii,
 • žiadateľ zabezpečí ručenie pohľadávky majetkom v katastri nehnuteľnosti, alebo v registri záložných práv. Pričom predmet záložného práva môže byť zabezpečený majetkom v katastri nehnuteľnosti v objeme stanovenom znaleckým posudkom minimálne vo výške 1,2 násobku NFV výpomoci z fondu, alebo v registri záložných práv hnuteľným  majetkom  vo výške stanovenej znaleckým posudkom v  objeme 1,5  násobku požadovanej NFV z fondu.  Predmet záložného práva  môže byť zabezpečený majetkom spoločnosti žiadateľa, majetkom spoločníkov,  ale aj majetkom tretích osôb poskytujúcich záruku, napr. materskej spoločnosti. V prípade ručenia majetkom tretích osôb, musí dosahovať hodnota čistého imania ručiteľa minimálne 2 násobok výšky požadovanej NFV. O prijatí predmetu zábezpeky, ktorý je navrhnutý žiadateľom v samotnom projekte, rozhodne Správna rada fondu.

 

V. POSTUP PRI POSKYTOVANÍ NÁVRATNEJ FINANČNEJ VÝPOMOCI

Fond vypíše výzvu na predkladanie projektov, ktorú uverejní na web stránke Ministerstva hospodárstva SR a web stránke Inovačného fondu.

 • žiadateľ predloží na adresu Inovačného fondu n. f., v termíne stanovenom vo výzve  (podľa Prílohy č.1)
  • a) vyplnenú žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci,
  • b) vypracovaný projekt,
  • c) povinne predkladané prílohy.     
 • Správna rada fondu, v súlade s  „Pokynom pre vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie NFV zo zdrojov fondu“ (Príloha č. 2) ohodnotí predložené projekty, zostaví poradie úspešnosti jednotlivých žiadateľov a na základe disponibilných prostriedkov fondu rozhodne o pridelení výšky NFV žiadateľovi. Pri hodnotení projektov sa opiera o expertné hodnotenie nezávislých hodnotiteľov,  ktorí hodnotia projekt podľa kritérií uvedených vo Formulári na hodnotenie projektov (Príloha č. 3),
 • predseda Správnej rady fondu  spoločne so správcom fondu   uzatvorí zmluvu o poskytnutí NFV a zmluvu o zriadení záložného práva so štatutárnym zástupcom (zástupcami)  žiadateľa, ktorému bolo Správnou radou fondu schválené poskytnutie NFV,
 • po doložení dokladu o zápise predmetu záložného práva v prospech fondu do katastra nehnuteľnosti alebo registra záložných práv, budú v súlade so zmluvou o NFV  na účet žiadateľa poukázané  finančné prostriedky.

VI. ZMLUVA

Zmluva o poskytnutí NFV (osnova zmluvy – Príloha č. 4) a Zmluva o zriadení záložného  práva (Príloha č. 5) je vyhotovená podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a týchto „Zásad …“.  Predmet záložného práva môže byť nehnuteľný majetok  v objeme stanovenom znaleckým posudkom minimálne vo výške 1,2 násobku poskytnutej NFV z fondu, alebo hnuteľný  majetok  v objeme stanoveným znaleckým posudkom v objeme  1,5  násobku požadovanej  NFV. Predmet záložného práva  môže byť zabezpečený majetkom štatutára, alebo spoločníkov žiadateľa, majetkom spoločnosti žiadateľa, ale aj majetkom tretích osôb poskytujúcich záruku, napr. materskej spoločnosti. V prípade ručenia majetkom tretích osôb, musí dosahovať hodnota čistého imania ručiteľa minimálne 2 násobok výšky požadovanej návratnej finančnej výpomoci. V prípade ručenia majetkom spoločníkov, fyzických osôb – podnikateľov a majetkom tretích osôb je súčasťou zmluvy Notárska zápisnica o súhlase s exekúciou bez súdneho konania v prípade meškania so splátkami.

Zmluvy za fond podpisujú spoločne predseda správnej rady a správca fondu.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Na poskytnutie NFV nie je právny nárok. O poskytnutí NFV rozhoduje Správna rada fondu. Vyhodnotenie predložených žiadostí na riešenie projektov bude vykonané najneskôr do 4 týždňov od  stanoveného termínu na ich predloženie. Výsledky hodnotenia predložených projektov oznámi správca fondu  v termíne do 10 dní po vyhodnotení  jednotlivým žiadateľom písomne.

Zásady poskytovania návratnej finančnej výpomoci zo zdrojov Inovačného fondu n. f. nadobúdajú účinnosť od 3. októbra 2019. Týmto dňom strácajú platnosť „Zásady poskytovania návratnej finančnej výpomoci zo zdrojov Inovačného fondu n. f. z 30. júna 2010.

V Bratislave, 3. októbra 2019

Za Správnu radu IF n. f.: Dr. h. c., doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. – predseda